Splošni pogoji poslovanja

Dobrodošli na spletnem mestu Slatnar, ki se nahaja na naslovu shop.slatnar.com/sl/ (v nadaljnjem besedilu: spletno mesto). Ti pogoji uporabe (v nadaljnjem besedilu: pogoji uporabe) vsebujejo pogoje, ki urejajo vašo uporabo spletnega mesta in storitev Slatnar (kot je opredeljena spodaj). Ti pogoji uporabe opisujejo vaše pravice in odgovornosti ter kaj lahko pričakujete od storitev Slatnar in dopolnjujejo vse sporazume, ki ste jih morda sklenili z nami kot lastnikom vsebine. Z uporabo spletnega mesta Slatnar ste sprejeli te pogoje uporabe in se z njimi strinjate. Družba Slatnar si pridržuje pravico, da z objavo obvestila o spremembi ali novega sporazuma na spletnem mestu Slatnar kadar koli in po lastni presoji doda, izbriše in/ali spremeni katerega koli od pogojev, ki ga vsebujejo ti pogoji uporabe. V primeru bistvenih sprememb teh pogojev uporabe vas lahko obvesti po elektronski pošti. Če je katera koli sprememba za vas nesprejemljiva, je vaša edina možnost ta, da ne uporabljate spletnega mesta in storitev Slatnar. Vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta Slatnar po objavi obvestila o spremembi ali novih pogojev uporabe na spletnem mestu Slatnar pomeni zavezujoče sprejetje sprememb.

1. Storitve Slatnar

Družba Slatnar prek spletnega mesta zagotavlja številne spletne storitve (vse te storitve so skupaj imenovane: storitve Slatnar).

2. Uporaba spletnega mesta in storitev Slatnar

2.1 Izpolnjevanje pogojev

Družba Slatnar bo zavestno zagotavljala storitve Slatnar samo strankam, ki lahko zakonito sklepajo in oblikujejo pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Če ste mlajši od 18 let, vendar stari vsaj 13 let, lahko storitve Slatnar uporabljate le pod nadzorom starša ali zakonitega skrbnika, ki se strinja, da ga zavezujejo ti pogoji uporabe. Storitve Slatnar niso namenjene otrokom, mlajšim od 13 let.

2.2 Skladnost s pogoji uporabe in veljavno zakonodajo

Pri uporabi storitev Slatnar in spletnega mesta morate upoštevati vse pogoje v teh pogojih uporabe, veljavne sporazume in pravilnike, ki so navedeni spodaj, ter vse veljavne zakone, predpise in pravila.

2.3 Vaša licenca za uporabo spletnega mesta in storitev Slatnar

(a) Družba Slatnar je edini in izključni lastnik vseh pravic intelektualne lastnine in drugih pravic, lastninskih pravic in deležev v zvezi s storitvami Slatnar in spletnim mestom, razen kot je izrecno določeno v teh pogojih uporabe. Družba Slatnar je med drugim na primer lastnica blagovne znamke Slatnar, avtorskih pravic v zvezi s spletnim mestom in nekaterih tehnologij, ki se uporabljajo pri zagotavljanju storitev Slatnar. Na podlagi teh pogojev uporabe ali kako drugače ne boste pridobili nobene pravice, lastništva ali deleža v zvezi z intelektualno lastnino, ki je v lasti družbe Slatnar.

(b) Družba Slatnar vam podeljuje omejeno, odvzemljivo licenco za dostop do spletnega mesta in storitev Slatnar ter njihovo uporabo za predvidene namene, če spoštujete te pogoje uporabe. Ta licenca ne vključuje pravice do zbiranja ali uporabe informacij, vsebovanih na spletnem mestu, v namene, ki jih družba Slatnar prepoveduje; do konkuriranja družbi Slatnar; do ustvarjanja izvedenih del na podlagi vsebine spletnega mesta; do prenosa ali kopiranja spletnega mesta (razen predpomnjenja strani). Če spletno mesto uporabljate na način, ki presega obseg te licence, ali če kršite te pogoje uporabe, lahko družba Slatnar prekliče licenco, ki vam je bila dodeljena.

2.4 Storitve tretjih oseb

Družba Slatnar lahko za zagotavljanje določenih storitev, dostopnih prek spletnega mesta, uporablja tretje osebe. Družba Slatnar ne nadzoruje teh tretjih oseb ali njihovih storitev, za to se strinjate, da družba Slatnar na noben način ni odgovorna za vašo uporabo teh storitev. Te tretje osebe imajo lahko svoje pogoje uporabe in druge pravilnike. Pri uporabi navedenih storitev morate upoštevati njihove pogoje in pravilnike ter naše pogoje uporabe. Če so njihovi pogoji ali pravilniki v nasprotju s pogoji uporabe, sporazumi ali pravilniki družbe Slatnar, morate upoštevati pogoje uporabe, sporazume ali pravilnike družbe Slatnar, kot je ustrezno.

3. Splošna pravila

3.1 Prepovedana uporaba

Storitve Slatnar lahko uporabljate le, če vam to izrecno dovoli družba Slatnar. Pri tem ne smete škodovati spletnemu mestu ali storitvam Slatnar. Med drugim zlasti ne smete: (i) povzročati motenj storitev Slatnar z uporabo virusov ali drugih programov ali tehnologij, namenjenih motenju ali poškodovanju programske ali strojne opreme; (ii) spreminjati, ustvarjati izvedenih del in izvajati povratnega inženiringa, povratnega prevajanja ali obratnega zbiranja tehnologije, ki se uporablja za zagotavljanje storitev Slatnar; (iii) posegati v dostop katerega koli uporabnika, gostitelja ali omrežja ali ga ovirati, med drugim vključno s pošiljanjem virusov, preobremenitvijo, preplavljanjem, pošiljanjem neželene pošte ali s skriptnim ustvarjanjem vsebine na način, ki moti delovanje storitev Slatnar ali jih prekomerno obremenjuje; (iv) uporabljati robota, pajka ali druge naprave ali postopka za spremljanje dejavnosti na spletnem mestu ali kopiranje strani s spletnega mesta, razen pri delovanju ali uporabi internetnega iskalnika, števcev zadetkov ali podobne tehnologije; (v) z uporabo storitev Slatnar zbirati elektronskih naslovov ali drugih podatkov od tretjih oseb; (vi) izdajati se za drugo osebo ali subjekt; (vii) uporabljati meta oznak, iskalnih izrazov, ključnih izrazov ali podobnih izrazov, ki vsebujejo ime ali blagovne znamke družbe Slatnar; (viii) sodelovati pri dejavnosti, ki drugemu uporabniku onemogoča uporabo storitev Slatnar ali uživanje v njih; ali (ix) pomagati kateri koli tretji osebi pri dejavnosti, ki je s temi pogoji uporabe prepovedana, ali jo pri tem spodbujati.

3.2 Pravilnik o zasebnosti

S sklenitvijo teh pogojev uporabe soglašate, da družba Slatnar zbira, uporablja in razkriva vaše osebne podatke v skladu s Pravilnikom o zasebnosti.

3.3 Pravilnik o naročanju

Če kupujete izdelke, soglašate, da boste to storili v skladu s Pravilnikom o naročanju družbe Slatnar in navodili na spletnem mestu. Lastništvo nad izdelki, ki jih kupite, preide na vas, ko so izdelki dostavljeni prevozniku.

4. Pridržanje pravic

4.1 Spremljanje

Družba Slatnar si pridržuje pravico, vendar ne prevzema obveznosti, da spremlja transakcije in komunikacijo, ki potekajo prek spletnega mesta. Če družba Slatnar po lastni presoji ugotovi, da boste vi ali drug uporabnik spletnega mesta Slatnar kršili določila ali pogoje teh pogojev uporabe ali da je taka transakcija ali komunikacija neprimerna, lahko družba Slatnar prekliče tako transakcijo ali sprejme kakršne koli druge ukrepe za omejitev dostopa do kakršnega koli gradiva, ki se lahko šteje za neprimerno, ali njegove razpoložljivosti brez kakršne koli odgovornosti do vas ali katere koli tretje osebe.

4.2 Sprememba storitev

Družba Slatnar si pridržuje pravico, da spremeni organizacijo, strukturo ali »videz in občutek« storitev Slatnar ali spletnega mesta, ter lahko kadar koli brez kakršne koli odgovornosti do vas ali katere koli tretje osebe spremeni, začasno ustavi ali prekine kateri koli vidik storitev Slatnar. Družba Slatnar povsem po lastni presoji odloča o lastnostih, funkcijah, cenah in drugih pogojih, pod katerimi so storitve Slatnar na voljo uporabnikom spletnega mesta Slatnar.

5. Predložene informacije

S predložitvijo zahtev, vprašanj, sporočil ali kakršnih koli drugih informacij (v nadaljnjem besedilu: predložene informacije) družbi Slatnar dovoljujete uporabo teh predloženih informacij za trženje in druge promocijske namene, vključno s pravico do izdaje podlicence. Soglašate, da družba Slatnar ni dolžna ohranjati zaupnosti predloženih informacij. Soglašate, da proti družbi Slatnar ne boste vložili zahtevka na podlagi »moralnih pravic« ali podobnih pravic, ki izhaja iz uporabe predloženih informacij s strani družbe Slatnar.

6. Izjave in jamstva

6.1 Vzajemne izjave in jamstva

Družbi Slatnar izjavljate in jamčite, družba Slatnar pa vam izjavlja in jamči: (i) da imate vi ali ona vsa pooblastila za sklenitev in izvajanje teh pogojev uporabe, (ii) da izpolnjevanje in izvajanje vaših ali njenih obveznosti po teh pogojih uporabe ne pomeni kršitve ali nasprotja s katerim koli drugim sporazumom ali dogovorom, ki vas ali njo zavezuje, in (iii) da so ti pogoji uporabe pravna, veljavna in zavezujoča obveznost stranke, ki je sklenila te pogoje uporabe, izvršljiva v skladu z njihovimi pogoji.

6.2 Vaše izjave in jamstva

Družbi Slatnar izjavljate in jamčite, da pri uporabi storitev Slatnar: (i) ne boste kršili avtorskih pravic, pravic blagovne znamke, patentnih pravic, poslovnih skrivnosti, pravice do zasebnosti, osebnostne pravice ali drugih zakonskih pravic katere koli tretje osebe in (ii) ne boste kršili veljavnih zakonov, pravil in predpisov, med drugim vključno z izkoriščanjem slik ali podob mladoletnikov.

7. Zavrnitve odgovornosti in izključitve

ZAVRNITEV JAMSTVA. DRUŽBA SLATNAR ZAGOTAVLJA, DA SO SPLETNO MESTO IN STORITVE SLATNAR PONUJENI TAKŠNI, »KOT SO« IN »KOT SO NA VOLJO«. DRUŽBA SLATNAR NE IZJAVLJA IN NE JAMČI, DA BODO SPLETNO MESTO, STORITVE SLATNAR ALI NJIHOVA UPORABA: (i) BREZ MOTENJ, (ii) BREZ NEPRAVILNOSTI ALI NAPAK, (iii) IZPOLNILI VAŠE ZAHTEVE ALI (iv) DELOVALI V KONFIGURACIJAH ALI S STROJNO ALI PROGRAMSKO OPREMO, KI JIH UPORABLJATE. DRUŽBA SLATNAR NE DAJE NOBENIH DRUGIH JAMSTEV, RAZEN TISTIH, KI SO IZRECNO NAVEDENA V TEH POGOJIH UPORABE, IN S TEM ZAVRAČA VSAKRŠNA IN VSA IMPLICITNA JAMSTVA, MED DRUGIM TUDI JAMSTVA O PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN NEKRŠITVI.

8. Omejitev odgovornosti

OMEJITEV ODGOVORNOSTI. DRUŽBA SLATNAR NITI VAM NITI KATERI KOLI TRETJI OSEBI NE ODGOVARJA ZA KAKŠRNO KOLI POSLEDIČNO, NAKLJUČNO, POSREDNO, KAZENSKO ALI POSEBNO ŠKODO (VKLJUČNO S ŠKODO V ZVEZI Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM, IZGUBLJENIMI PODATKI ALI IZGUBO DOBREGA IMENA), KI IZHAJA IZ UPORABE STORITEV SLATNAR ALI TEH POGOJEV UPORABE, SE NANAŠA NANJO ALI JE Z NJO POVEZANA, IN SICER NA PODLAGI KAKRŠNE KOLI TOŽBE, TUDI ČE JE BILA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE. RAZEN V PRIMERU KRŠITVE IZJAV IN JAMSTEV STRANKE V OKVIRU TEH POGOJEV UPORABE ALI V POVEZAVI Z VAŠIMI OBVEZNOSTMI GLEDE ODŠKODNINE V OKVIRU TEH POGOJEV UPORABE V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNOST KATERE KOLI STRANKE V ZVEZI S TEMI POGOJI UPORABE NE BO PRESEGLA VEČJEGA OD (i) ZNESKA, KI VAM GA JE DRUŽBA SLATNAR PLAČALA V ŠESTIH MESECIH PRED DOGODKOM, KI JE POVZROČIL TAKŠNO ODGOVORNOST, ALI (ii) 100 USD.

9. Povrnitev škode

Družbi Slatnar in njenim zaposlenim, predstavnikom, zastopnikom, pridruženim družbam, direktorjem, vodjam, menedžerjem in delničarjem (v nadaljnjem besedilu: stranke) boste povrnili škodo in jo odvezujete odgovornosti za kakršno koli škodo, izgubo ali stroške (med drugim vključno z odvetniškimi tarifami in stroški), nastale v zvezi s kakršnim koli zahtevkom, zahtevo ali tožbo tretje osebe (v nadaljnjem besedilu: zahtevek), vloženo proti kateri koli stranki, ki trdi, da ste s kakršnim koli dejanjem ali opustitvijo kršili določbe teh pogojev uporabe, med drugim vključno z denarno škodo, ki je družbi Slatnar nastala zaradi kršitve tega sporazuma ali kršitve katerega koli pravilnika. Če morate družbi Slatnar povrniti škodo v skladu s tem razdelkom, bo imela družba Slatnar pravico nadzorovati obrambo, poravnavo in reševanje kakršnega koli zahtevka izključno zoper vas in na vaše stroške. Brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Slatnar ne smete skleniti poravnave ali kako drugače rešiti kakršnega koli zahtevka.

10. Prekinitev

10.1 Prekinitev

Družba Slatnar lahko po lastni presoji, z obvestilom ali brez njega: (i) začasno ustavi in omeji vaš dostop do spletnega mesta in/ali storitev Slatnar ali prekine vašo uporabo spletnega mesta in/ali storitev Slatnar, (ii) začasno ustavi in omeji vaš dostop do vašega računa ali prekine vaš račun, (iii) odstrani vašo vsebino s strežnikov in imenikov družbe Slatnar ter (iv) vam prepove uporabo storitev Slatnar in/ali spletnega mesta.

10.2 Nadaljnja veljavnost določil

Ti pogoji uporabe ne glede na zgornji razdelek 10.1 veljajo za nedoločen čas, razen če in dokler se družba Slatnar (ne) odloči za prekinitev teh pogojev uporabe.

10.3 Začetek veljavnosti prekinitve

Če vi ali družba Slatnar prekinete uporabo spletnega mesta ali storitev Slatnar, lahko družba Slatnar izbriše vso vsebino ali drugo gradivo, povezano z vašo uporabo storitev Slatnar, ki je na strežnikih družbe Slatnar ali je kako drugače v njeni lasti, pri čemer družba Slatnar za to ne nosi nobene odgovornosti do vas ali katere koli tretje osebe.

11. Obvestila

Vsa obvestila, ki jih je treba ali je dovoljeno dati v skladu s temi pogoji uporabe, so v pisni obliki in se drugi stranki dostavijo na enega od naslednjih načinov: (i) po navadni pošti ali (ii) po elektronski pošti. Če obvestilo pošljete družbi Slatnar, morate uporabiti naslednja naslova: Slatnar d.o.o., Ulica Ignaca Borštnika 16, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija (EU), ali info@slatnar.com. Če vam družba Slatnar pošlje obvestilo, bo družba Slatnar uporabila kontaktne podatke, ki ste jih posredovali družbi Slatnar. Vsa obvestila se bodo štela za prejeta, kot sledi: (i) če gre za navadno pošto, v sedmih (7) delovnih dneh po odpremi, ali (ii) če gre za elektronsko pošto, v 24 urah po tem, ko je bilo sporočilo poslano, če sistem ne javi »sistemske napake« ali pošlje drugega obvestila o neuspešni dostavi. Če veljavna zakonodaja zahteva, da mora biti določeno sporočilo »v pisni obliki«, se strinjate, da elektronsko sporočilo izpolnjuje to zahtevo.

12. Reševanje sporov

Vsi spori, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe, se nanašajo nanje ali so povezani z njimi ali vašo uporabo katerega koli dela storitev Slatnar, se bodo reševali izključno v okviru zaupne zavezujoče arbitraže na Okrožnem sodišču v Kranju v skladu s pravili JAMS s strani enega arbitra, pri čemer se bo uporabljalo slovensko pravo (brez upoštevanja načel kolizije zakonov). Arbitrova razsodba bo zavezujoča in se lahko vpiše kot sodba na katerem koli pristojnem sodišču. Vsaka stranka se s tem nepreklicno podreja osebni pristojnosti okrožnih sodišč v Sloveniji. Ne glede na kar koli nasprotnega v tem razdelku 12 lahko družba Slatnar pri pristojnem sodišču zahteva pravično nadomestilo, med drugim tudi sodno prepoved in izpolnitev obveznosti, ne da bi ji bilo treba položiti varščino ali drugo jamstvo ali dokazati, da denarna odškodnina ne zadostuje.

13. Razno

Ti pogoji uporabe so zavezujoči za vsako stranko, njene naslednike in dovoljene prevzemnike ter se urejajo in razlagajo v skladu z zakoni Republike Slovenije brez upoštevanja načel kolizije zakonov. Teh pogojev uporabe ne morete dodeliti ali prenesti brez predhodnega pisnega soglasja družbe Slatnar. Ti pogoji uporabe (vključno z vsemi pravilniki in drugimi sporazumi, opisanimi v teh pogojih uporabe, ki so vključeni v te pogoje uporabe s tem sklicevanjem) vsebujejo celotno razumevanje strank glede vsebine ter nadomeščajo vse predhodne in sočasne sporazume in dogovore med strankami glede vsebine. Nobena opustitev ali zamuda stranke pri uveljavljanju katere koli pravice, pooblastila ali privilegija v skladu s temi pogoji uporabe ne pomeni odpovedi tej pravici, pooblastilu ali privilegiju, prav tako pa posamezna ali delna uveljavitev katere koli pravice, pooblastila ali privilegija ne preprečuje druge ali nadaljnje uveljavitve te pravice, pooblastila ali privilegija ali uveljavitve katere koli druge take pravice, pooblastila ali privilegija. Vi in družba Slatnar sta neodvisna izvajalca in s temi pogoji uporabe ni predvideno ali ustvarjeno nobeno agencijsko ali partnersko razmerje, skupno podjetje ali razmerje med zaposlenim in delodajalcem. Neveljavnost ali neizvršljivost katere koli določbe teh pogojev uporabe ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost katere koli druge določbe teh pogojev uporabe, ki ostanejo v celoti veljavne in učinkovite.

@2024 Slatnar.si Vse pravice pridržane. Izdelava: Optiweb